Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy drkaloria.pl, dostępny pod adresem internetowym drkaloria.pl, prowadzony jest przez Zdrowe Smaki Sp. z o.o. Ul. Lipowa 32 lokal 300 NIP: 966-210-19-28

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dr Kaloria, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 966-205-87-76, REGON 387685021.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym drkaloria.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Zdrowe Smaki Sp. z o.o. Ul. Lipowa 32 lokal 300 NIP: 966-210-19-28
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: drkaloria.catering@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 791348247
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 08:00-16:00

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies

§ 5 Ceny Produktów i Dostaw
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
Sprzedawca odpowiada jedynie za ceny i opisy Produktów zamieszczone w Cennikach Sklepu pod adresem www.drkaloria.pl
Na końcową (ostateczną) cenę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt i Usługę.
Dostawa jest darmowa.
Szczegóły dotyczące obszarów i kosztów dostarczenia do dalszych lokalizacji prosimy o kontakt: 791348247

§ 6 Dostawy
Usługi realizowane będę przez Sprzedawcę do miejsc wskazanych przez Klienta w Zamówieniu.
Dostawy realizowane są w godzinach wieczornych lub porannych.
Usługi realizowane są z wykorzystaniem własnej floty samochodów Sprzedawcy lub za pośrednictwem firmy zewnętrznej – zleceniobiorcy usług transportowych.

§ 7 Oferowane metody płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
– Płatność za pobraniem
– Płatności elektroniczne
– Płatność kartą płatniczą.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy
Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bowiem przedmiotem Umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Niniejsze postanowienie Regulaminu zgodnie z art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta odnosi również skutek do Klientów będących konsumentami.
W przypadku złożenia zamówienia na min 20 dni Klientowi nie przysługuje praw do odstąpienia od Umowy. Klient ma prawo odstąpić od Umowy tylko przy zamówieniach próbnych, czyli zamówień na okres krótszy niż 20 dni.
Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się lub odstąpienia od realizacji Umowy z powodu braku dostępności Produktów, złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację, bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu, braku
dokonania płatności za zakupiony Produktu, dokonania zapłaty za Usługi lub Produkty niezgodnie z Cennikiem lub naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta i dokonana natychmiastowego zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny. Skorzystanie z takiego uprawnienia nie stanowi o obowiązku Sprzedawcy do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia czy naprawienia szkody po stronie Klienta.
W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach, której płatność na rzecz Sprzedawcy została dokonana za pośrednictwem systemu tpay, cena zostanie Klientowi zwrócona po pomniejszeniu prowizji pobieranej w ramach systemu tpay.

§ 9 Rozwiązanie umowy
Klient ma prawo do rozwiązania Umowy z koniecznością podania przyczyny z okresem wypowiedzenia trwającym 3 dni robocze, dotyczy zamówień na okres próbny. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy winno być wysłane w formie pisemnej bądź przesłane w drodze elektronicznej za pośrednictwem korespondencji e-mail drkaloria.catering@gmail.com
Okres wypowiedzenia Umowy liczony jest od dnia skierowania wiadomości e-mail lub daty doręczenia Sprzedawcy, w przypadku pisma dostarczonego pocztą. W przypadku rozwiązania Umowy Sprzedający dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej części niewykonanej Umowy na rachunek bankowy podany przez Klienta lub gotówką w ciągu 14 dni, z zastrzeżeniem, że wartość zrealizowanych Usług rozlicza się według cen zgodnych z Cennikiem obowiązującym w okresie realizowania Usług.
W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na podstawie oferty promocyjnej przy rozliczeniu kwoty zwrotu przyjmuje się ceny i warunki jak dla oferty standardowej, zgodnie z Cennikiem.
Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy w przypadku: braku dostępności Produktów, braku dokonania płatności za zakupiony Produkt lub Usługę, naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 10 Odpowiedzialność
Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Produkt i wykonać Usługę w oparciu o dane przekazane przez Klienta w trakcie składanego Zamówienia z dochowaniem należytej staranności Sprzedający informuje, że Produkt może obejmować posiłki, które mogą zawierać składniki uczulające, z tych względów Sprzedawca winien uzyskać wszelkie informacje umożliwiające uniknięcia potencjalnych dolegliwości Klienta, pogorszenia stanu zdrowia lub niepożądanych reakcji alergicznych. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient winien poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub jakichkolwiek innych dolegliwościach, celem uwzględnienia ich w trakcie realizowania Umowy przez Sprzedawcę, poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie niepożądanych składników Produktów. W przypadku wątpliwości Klienta, co do braku przeciwwskazań do spożywania zamawianych Produktów, Klient powinien poinformować o tych wątpliwościach Sprzedawcę i
skonsultować je z lekarzem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z
złożeniem Zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.
Przyjęcie Zamówienia i wykonanie przez Sprzedawcę Umowy, w tym z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Sprzedawcę za ewentualne negatywne samopoczucie Klienta lub reakcję organizmu na zestaw składników ujętych w Produktach, w tym w szczególności wynikających z braku wiedzy Sprzedawcy o pozostałych przyjmowanych przez Klienta płynach, produktach, lekarstwach lub suplementach diety.
W przypadku wystąpienia czynników niezależnych lub nie wynikających z winy Sprzedawcy, w tym m.in.: warunków atmosferycznych, decyzji służb państwowych, awarii, zakłóceń lub prac technicznych prowadzonych w serwisie Sklepu, niepożądanych działań osób trzecich, niekompatybilności Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zrealizowania Usługi lub niewykonanie Umowy, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu naprawienia szkody, zadośćuczynienia lub utraconych korzyści. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania, których z dochowaniem należytej staranności nie mógł przewidzieć, w tym ewentualnych nieprawidłowości i szkód powstałych bez winy
Sprzedawcy. Informacje – zawiadomienia kierowane są do Klienta w sposób elektroniczny, na wskazany w Zamówieniu adres email. Klient wyraża zgodę na komunikowanie się przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji e-mail, w tym na otrzymywanie rachunków lub faktur VAT
wystawianych przez Sprzedawcę w związku z wykonywaniem Umowy.

§ 11 Reklamacje
Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych. Klient zostanie powiadomiony elektronicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
Klient jest zobowiązany do przedstawienia reklamacji w formie pisemnej na adres email biura lub adres pocztowy Sprzedającego, zgodnie z danymi przedstawionymi w § 3 Regulaminu w terminie nie dłuższym niż 7 dni liczonych od dnia dostarczenia reklamowanej Usługi lub wykonania Umowy. Po upływie przewidzianego w zdaniu poprzedzającym terminu Sprzedający ma prawo odmówić wszczęcie i przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Procedura reklamacyjna zostaje uruchomiona w momencie otrzymania przez Sprzedającego
pisemnego oświadczenia wyjaśniającego powody reklamacji.
Brak dopełnienia tej czynności skutkuje anulowaniem działania ze strony Sprzedającego.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


§ 13 Ochrona danych osobowych
Sprzedawca jako administrator danych, przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu realizacji Umowy i chroni te dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia i wykonania przez Sprzedawcę Umowy na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca uprawniony jest również do przetwarzania danych osobowych Klientów po
uprzednim wyrażeniu w tym przedmiocie zgody Klientów, w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Sprzedawcy tj. wynikających z art. 23 ust.4 pkt. 1 wskazanej powyżej ustawy.
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również po zakończeniu realizacji Umowy. Zgoda jest udzielana przez Klienta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji na Formularzu rejestracji, Formularzu zamówienia lub w oświadczeniu składanym za pośrednictwem kontaktu telefonicznego Sklepu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy uniemożliwia wykonanie Umowy przez Sprzedawcę.


§ 14 Postanowienia końcowe
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i realizowania Usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego. Sądem właściwym do rozpatrywania potencjalnych sporów wynikających z stosowania postanowień
Regulaminu i wykonania Umowy jest Sąd właściwy według miejsca położenia siedziby Sprzedawcy.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
CATERINGU DRKALORIA
§ 1
DEFINICJE REGULAMINU

 1. Catering Zdrowe Smaki Sp. z o.o. Ul. Lipowa 32 lokal 300 NIP: 966-210-19-28
  prowadzącego dany catering] – Organizator promocji “Program Lojalnościowy”,
  zwanego dalej również Cateringiem;
 2. Platforma Dietly.pl – zwana dalej również Platformą
 3. Program lojalnościowy – dalej Program, specjalna oferta skierowana do Klientów
  Cateringu drkaloria , mająca na celu złożenie Zamówienia z
  wykorzystaniem Platformy Dietly i uzyskanie w zamian punktów lojalnościowych
  na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 4. Klient – Osoba fizyczna lub prawna składająca Zamówienie w Cateringu
  drkaloria za pomocą Platformy Dietly.pl
 5. Zamówienie – oświadczenie woli składane Cateringowi przez Klienta przy użyciu
  narzędzi i funkcjonalności Platformy, obejmujące zamówienie jednego lub kilku
  wybranych Produktów Cateringu, opłacone online za pośrednictwem Platformy i
  prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży Produktów oraz związanych z nimi
  usług na odległość pomiędzy Klientem a Cateringiem
  Zdrowe Smaki Sp. z o.o. Ul. Lipowa 32 lokal 300 NIP: 966-210-19-28
 6. Konto Klienta- spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po
  dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie
  internetowej www.dietly.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła,
  za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez Catering
  drkaloria, w tym w szczególności składać Zamówienia na Produkty
  oferowane przez Catering drkaloria, zarządzać zamówieniem czy
  danymi adresowymi;
 7. Kod polecający – jest specjalnym kodem polecającym przeznaczonym dla
  nowych klientów, którym uczestnik programu lojalnościowego poleci Catering.
  Kod polecający znajduje się w zakładce Skarbonka.
 8. Punkty lojalnościowe – są to punkty przyznawane w ramach Programu
  Lojalnościowego, dzięki którym Klient może korzystać z dodatkowych usług,
  takich jak: zniżka za zakup diety.
 9. Skarbonka – wyznaczone miejsce w Panelu Klienta, w którym gromadzone są
  punkty lojalnościowe .
  § 2
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 10. Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą ,,PROGRAM
  LOJALNOŚCIOWY jest Catering drkaloria.
 11. Program lojalnościowy ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla Osób
  fizycznych lub prawnych składających Zamówienie w Cateringu
  drkaloria za pośrednictwem Platformy Dietly.pl.
 12. Celem Programu jest promowanie Cateringu drkaloria.
 13. Catering drkaloria nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy
  regulamin za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także
  w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
 14. Przed skorzystaniem z oferty Cateringu drkaloria zawartej w
  Programie, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. W razie wątpliwości
  uznaje się, że przystępując do Programu wyraził zgodę na warunki uczestnictwa i
  zasady opisane w niniejszym Regulaminie.
 15. Przystąpienie do korzystania z Programu na zaproponowanych warunkach jest
  równoznaczne ze zgodą na zawarcie Umowy uczestnictwa w Programie.
 16. Klient może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie bez podawania
  przyczyny i ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając Organizatorowi
  oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy uczestnictwa w Programie w formie
  wiadomości e-mail wyłącznie z adresu wskazanego na Koncie Klienta i na adres
  kontakt@drkaloria.pl. Oświadczenie wysłane z innego adresu nie będzie uznane
  przez Organizatora za wiarygodne i nie wywołuje zamierzonego skutku. Z chwilą
  dotarcia oświadczenia Klienta do Organizatora umowa uczestnictwa w
  Programie rozwiązuje się, a wszystkie zgromadzone na Koncie Klienta punkty
  lojalnościowe zostają bezpowrotnie skasowane.
 17. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 Organizator może wypowiedzieć
  Uczestnikowi umowę z ważnych powodów z 14-dniowym terminem
  wypowiedzenia. Za ważne powody uznaje się naruszenie postanowień
  niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Cateringu drkaloria i Platformy
  Dietly, uznanie, że działania Uczestnika prowadzą prób obejścia Regulaminu i
  jego zasad lub zabezpieczeń funkcjonowania Programu, jak również naruszenie
  powszechnie obowiązujących przepisów. Z chwilą rozwiązania umowy –
  zgromadzone i niewykorzystane wcześniej punkty lojalnościowe są kasowane.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy
  uczestnictwa w Programie i anulowania wszystkich zgromadzonych punktów
  ilekroć poweźmie uzasadnione podejrzenie, że działania Uczestnika mają
  znamiona oszustwa finansowego, w szczególności dokonania nieuprawnionej
  transakcji online, albo ilekroć uzyska taką informację z właściwej instytucji
  finansowej lub na żądanie organów ścigania.
 19. Uczestnik nie może udostępniać Konta Klienta osobom trzecim.
 20. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz w Cateringu
  drkaloria
  § 3
  TERMIN I MIEJSCE
 21. Catering jest uprawniony do:
  a. zakończenia Programu lojalnościowego w dowolnym momencie,
  b. całkowitego usunięcia go ze swojej oferty w terminie ustalonym
  bezpośrednio przez Catering Dietetyczny,
  c. usunięcia punktów w Programie Lojalnościowym.
 22. O planowanym zakończeniu Programu Catering poinformuje Klientów na drkaloria.pl oraz kontakt@drkaloria.pl.
 23. W przypadku zakończenia przez Catering udziału w Programie lub usunięcia go
  ze swojej oferty, po terminie wskazanym przez Catering zgromadzone punkty
  lojalnościowe mogą zostać całkowicie usunięte.
 24. Czas trwania Programu jest nieokreślony, ale Catering zastrzega sobie prawo do
  dokonania zmian na zasadach opisanych w Regulaminie
  § 3
  ZASADY PROMOCJI
 25. Warunkiem przyznania punktów lojalnościowych jest rejestracja Konta Klienta
  na Platformie Dietly.pl zakończona pozytywnym wynikiem jego weryfikacji pod
  kątem jego poprawności oraz zgodności z Regulaminem Platformy Dietly
  https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/terms-and-policies/Regulamin_platfor
  my_Dietly.pdf oraz dokonanie wszystkich czynności uprawniających do
  otrzymania punktów lojalnościowych w Programie. Anulowanie Zamówienia po
  jego złożeniu, naruszenie Regulaminu Programu, Regulaminu Cateringu lub
  Platformy Dietly.pl, brak dokonania płatności online czy też błędne
  zaksięgowanie danej czynności skutkują tym, że przyznane punkty lojalnościowe
  zostaną anulowane lub w ogóle nie zostaną przyznane.
 26. Przez zweryfikowanie Konta należy rozumieć takie Konto, którego proces
  rejestracji na Dietly.pl przebiegł pomyślnie i został przez Platformę
  zaakceptowany oraz za pomocą którego Klient może składać Zamówienia na
  Produkty oferowane przez Catering w ramach Programu i zawierać umowę
  sprzedaży i dostawy tych Produktów.
 27. Punkty lojalnościowe za rejestrację Konta Klienta z zaznaczeniem zgód
  marketingowych Cateringu przyznawane są po złożeniu i opłaceniu pierwszego
  Zamówienia, z wyłączeniem Zamówień testowych zwanych też zamówieniami na
  próbę.
 28. W ramach Programu lojalnościowego Klient może z poziomu Panelu Klienta
  wygenerować specjalny link polecający usługi na Platformie Dietly.pl i przekazać
  wybranej osobie specjalny kod polecający na Zamówienie w Cateringu. Po
  złożeniu Zamówienia przez osobę, która skorzysta z linku polecającego Klientowi
  w ramach Programu zostaną naliczone punkty lojalnościowe na zasadach
  wynikających z niniejszego Regulaminu.
 29. Kod polecający, o którym mowa w ustępie powyżej, stanowi rabat na pierwsze
  Zamówienie nowego Klienta. Kiedy osoba polecona użyje kodu polecającego,
  Klient polecający otrzyma dodatkowe punkty do Skarbonki.
 30. Naliczanie punktów lojalnościowych odbywa się poprzez przeliczenie kwoty
  Zamówienia na liczbę przyznanych punktów lojalnościowych.
 31. Punkty lojalnościowe naliczone od Zamówień Cateringu drkaloria
  mogą być wykorzystane wyłącznie w tym Cateringu.
 32. Punkty lojalnościowe naliczane są automatycznie wyłącznie w przypadku
  dokonywania płatności za Zamówienie za pośrednictwem płatności online w
  Cateringu. O ile nic nie wynika z innych postanowień niniejszego Regulaminu,
  podstawowym przelicznikiem jest: 100 punktów lojalnościowych = 1 PLN.
 33. Punkty lojalnościowe i odpowiadająca im równowartość pieniężna
  za poszczególne działania przedstawia się następująco:
  a. z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej, za pierwszą rejestrację w
  Panelu Klienta Dietly i złożenie pierwszego Zamówienia w Cateringu wraz
  z jednoczesnym wyrażeniem zgód marketingowych dla Cateringu
  przyznawane jest 1000 punktów lojalnościowych, które są
  równowartością 10 PLN,
  b. za pierwszą rejestrację w Panelu Klienta i złożenie pierwszego
  Zamówienia, ale bez jednoczesnego wyrażenia zgód marketingowych dla
  Cateringu przyznawane jest 500 punktów lojalnościowych, które są
  równowartością 5 PLN;
  c. za każde wydane pełne 50 PLN w pierwszym Zamówieniu złożonym w
  Cateringu drkaloria , przez osobę, której został polecony
  Catering, z wykorzystaniem specjalnego linku polecającego, osobie
  polecającej przyznawane jest 100 punktów, które są równowartością 1
  PLN;
  d. za każde wydane pełne 50 PLN przy złożeniu Zamówienia z
  wykorzystaniem Panelu Klienta w Cateringu przyznawane jest 50
  punktów lojalnościowych, które są równowartością 50 groszy PLN;
  e. naliczanie punktów od Zamówień powyżej 50,00 zł brutto następuje po
  przekroczeniu przez Zamówienie wielokrotności wartości 50,00 zł brutto;
  f. za każde 100 Punktów wydane na opłacenie Zamówienia przez Klienta
  zostanie opłacone 1,00 zł brutto wartości składanego Zamówienia, o ile
  Klient, składając takie Zamówienie, dokonana jego opłacenia również z
  własnych środków pieniężnych w minimalnej wysokości 1,00 zł brutto
  g. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny posiłku w aktywnym
  Zamówieniu w Cateringu drkaloria przyznawane jest 10
  punktów lojalnościowych, które są równowartością 10 groszy PLN;
  h. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny Cateringu dietetycznego o
  treści, w której zostanie wykorzystane więcej niż 100 znaków bez spacji
  przyznawane jest 100 punktów lojalnościowych, które są równowartością
  1 PLN;
  i. Organizator informuje, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia
  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od
  podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nagród
  związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli
  jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty
  2000,00zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą
  premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez
  podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą
  działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
 34. Do uzyskanie punktów za wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w
  ust.11 a. Klient jest uprawniony tylko raz i przy pierwszym Zamówieniu na
  Platformie dietly.pl w dowolnym cateringu oferującym program lojalnościowy na
  Platformie. Wyrażenie takich zgód przy pierwszym Zamówieniu w innym
  cateringu oferującym program lojalnosciowy na Platformie Dietly.pl wyklucza
  uzyskanie dodatkowych punktów za wyrażenie zgody marketingowe u
  Organizatora Programu.
 35. Próba jednorazowej wymiany przez Klienta zgromadzonych punktów na
  Zamówienia o wartości przekraczającej ww. limit wyrażony w PLN nie zostanie
  zrealizowana.
 36. Punkty lojalnościowe uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania
  na Koncie Klienta.
 37. Punkty lojalnościowe nie są przyznawane za Zamówienie opłacone punktami
  lojalnościowymi. Jeśli Zamówienie złożone jest na kwotę wyższą niż liczba
  zgromadzonych punktów – punkty lojalnościowe naliczane są od wartości
  Zamówienia nieznajdującej pokrycia w punktach lojalnościowych.
 38. Punkty są zapisywane i każdorazowo aktualizowane o faktycznie
  zaimplementowane punkty w specjalnie wyznaczonym dla nich miejscu na
  Koncie Klienta opisanym “Skarbonka”.
 39. Jeżeli Uczestnik korzystający z Programu posiada jednocześnie punkty
  zgromadzone w ramach “Punktów Dietly” na Platformie Dietly i zadeklaruje chęć
  użycia “Punktów Dietly” do sfinalizowania Zamówienia, to przed ich
  wykorzystaniem w Cateringu, w pierwszej kolejności rozliczane będą punkty
  zgromadzone w Skarbonce.
 40. Punkty w Skarbonce za Zamówienia w Cateringu naliczają się niezależnie od
  innych punktów przyznawanych za Zamówienia w innych Cateringach, które w
  swojej ofercie udostępniły Program Lojalnościowy i mogą być wykorzystane
  wyłącznie w Cateringu.
 41. Z chwilą likwidacji Panelu lub rezygnacją Klienta z Programu – zebrane punkty
  lojalnościowe są kasowane.
 42. W przypadku, gdy pomimo spełnienia wskazanych powyżej warunków liczba
  odpowiednich punktów lojalnościowych nie nalicza się prawidłowo lub nie
  nalicza się w ogóle – należy skontaktować się w formie mailowej na adres poczty
  elektronicznej kontakt@drkaloria.pl z dopiskiem „Reklamacja Programu
  Lojalnościowego “Skarbonka” ”.
 43. Punkty zebrane przez klienta w Programie Lojalnościowym nie podlegają
  wymianie na środek płatniczy jakim jest waluta PLN oraz przeniesieniu na
  rzecz osób trzecich.
  § 4
  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 44. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
 45. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie
  mailowej na adres poczty elektronicznej kontakt@drkaloria.pl z dopiskiem
  „Reklamacja Programu Lojalnościowego Skarbnka”. Dane osobowe przekazane w
  związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub
  Programem Lojalnościowym. Administratorem danych osobowych jest Catering
  drkaloria. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie
  udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich
  danych oraz prawo ich poprawiania.
 46. Reklamacje będą rozpatrywane przez Catering w terminie 14 dni od daty
  otrzymania reklamacji. Decyzje Cateringu -Organizatora Programu
  Lojalnościowego są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Klienta do
  dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
  prawa.
 47. W zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
  postanowienia Regulaminu Cateringu, Regulaminu świadczenia usług na Dietly.pl,
  Polityka Prywatności Cateringu www.drkaloria.pl .